Skip to main content
Thumbnail image of Joe Speicher, Autodesk VP - CN

Joe Speicher, Autodesk VP - CN

Joe Speicher是欧特克基金会的执行董事,该基金会支持最具影响力的人员和组织,利用设计来对抗气候变化,创造一个更美好的世界。